AUTORI

Autor je fizičko lice koje je stvorilo pisano djelo (u daljem tekstu: djelo).

Autorom se smatra lice čije je ime, pseudonim ili znak na uobičajen način naznačen na djelu ili naveden prilikom objavljivanja djela, dok se ne dokaže suprotno. Ako autor nije poznat, smatra se da je lice koje je izdalo djelo ovlašćeno da ostvaruje autorska prava na djelu, a ako ni ime, pseudonim ili znak tog lica nije naznačen, ovlašćenim licem smatra se lice koje je objavilo djelo. Ako se utvrdi identitet autora djela, lice koje je izdalo ili objavilo djelo dužno je da autoru preda sve ostvarene prihode i druga prava koja proizilaze iz autorskog prava.

Ako je autorsko djelo stvoreno zajedničkim stvaralačkim radom dva ili više lica i čini nedjeljivu cjelinu, svi koautori imaju na djelu zajedničko autorsko pravo. Autorska prava na djelu ostvaruju zajedno svi koautori, a koautor ne smije zabraniti ostvarivanje tih prava drugim koautorima protivno načelu savjesnosti i poštenja. Udjeli koautora se određuju srazmjerno stvarnom doprinosu svakog koautora u stvaranju djela.

Dva ili više autora mogu spojiti svoja djela radi zajedničkog iskorišćavanja. Autorska prava na tom djelu ostvaruju zajedno svi autori spojenih djela, a pojedini autor ne smije zabraniti ostvarivanje tih prava drugim autorima spojenog djela protivno načelu savjesnosti i poštenja. Udjeli autora spojenih djela određuju se srazmjerno stvarnom doprinosu svakog pojedinog autora u spojenom djelu.