DOKUMENTA

Nacionalno zakonodavstvo

STATUT – ORPCG

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Pravilnik o deponovanju i evidenciji autorskih djela i predmeta srodnih prava

Zakon o potvrđivanju ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu

Međunarodni akti

Bernska konvencija

Univerzalna konvencija o autorskom pravu – Ženeva

Univerzalna konvencija o autorskom pravu – Pariz

Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

Sporazum TRIPS