KORISNICI

Korisnik je fizičko ili pravno lice koje koristi pisana autorska djela.

Korisnik je shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011 i 53/2016.) (u daljem tekstu: Zakon) dužan da plaća naknadu za korišćenje pisanih autorskih djela Organizaciji za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore (u daljem tekstu: Organizacija) za ona prava za koja Organizacija ima dozvolu za kolektivno ostvarivanje (prava koja proizilaze iz čl.21, 22, 23,24,25 stav 1 tač. 1 i 3, 36 stav 3, 46 stav 1 tač 1 i 3 i 48 Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list Crne Gore”, br. 37/2011 i 53/2016.))

Korisnik je dužan da prije početka korišćenja predmeta zaštite zaključi Ugovor o neisključivom korišćenju predmeta zaštite (pisanih djela) sa Organizacijom. Takođe, korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite (pisanih djela), obavijesti Organizaciju o promjeni svih činjenica koje su od uticaja na obračun naknade prema tarifi (naziv, trajanje, broj itd.).

Za obaveze korisnika solidarno su odgovorni: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator djelatnosti čijim vršenjem je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

Korisnik je dužan da ovlašćenom licu Organizacije omogući uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća prema tarifi.

Privremena tarifa