IMOVINSKA PRAVA

Imovinskim autorskim pravima štite se ekonomski interesi autora.

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani iskorišćavanje svog djela ili njegovih primjeraka. Iskorišćavanje autorskog djela dozvoljeno je samo kada autor, pod uslovima koje odredi, ustupi odgovarajuće autorsko imovinsko pravo, osim ako Zakonom o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu zakon) ili ugovorom nije drukčije određeno. Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar, odnosno pravična naknada, ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.

Autor pisanih djela ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani:

 1. pravo umnožavanja;

 2. pravo distribuiranja;

 3. pravo davanja u zakup;

 4. pravo davanja na poslugu;

 5. pravo javnog izvođenja;

 6. pravo na drugo javno saopštavanje;

 7. pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti;

 8. pravo na preradu djela;

Pravo umnožavanja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani umnožavanje, odnosno bilježenje svog djela na materijalnom nosaču, koje se vrši posredno ili neposredno, trajno ili privremeno, djelimično ili u cjelini, na bilo koji način i u bilo kom obliku. Umnožavanje naročito obuhvata grafičko umnožavanje, fotografsko umnožavanje, tonsko ili vizuelno snimanje, trodimenzionalno umnožavanje, građenje arhitektonskog objekta prema projektu i bilježenje u digitalnom obliku.

Pravo distribuiranja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani distribuiranje javnosti originala i kopija svog djela prodajom ili prenosom svojine na drugi način. Distribuiranje obuhvata i nuđenje javnosti, državinu i uvoz originala ili kopija djela, ako se te radnje vrše sa namjerom njihovog distribuiranja. Pravo distribuiranja je iscrpljeno za područje Crne Gore u pogledu originala i kopija djela, ako je prva prodaja ili drugo ustupanje svojine na toj stvari u Crnoj Gori izvršeno od strane nosioca prava ili uz njegovu dozvolu. Pravo distribuiranja je iscrpljeno za područje Evropske unije odnosno država članica Evropskog ekonomskog prostora u pogledu originala i kopija djela, ako je prva prodaja ili drugo ustupanje svojine na toj stvari u Evropskoj uniji odnosno državama članicama Evropskog ekonomskog prostora izvršeno od strane nosioca prava ili uz njegovu dozvolu.

Pravo davanja u zakup

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani davanje originala i kopija svog djela na upotrebu na ograničeno vrijeme, uz neposrednu ili posrednu imovinsku korist (zakup). Ovo se ne odnosi na originale i kopije:

 • izgrađenih arhitektonskih objekata;

 • djela primijenjene umjetnosti i industrijskog dizajna;

 • stavljanje za priručnu upotrebu na licu mjesta;

 • koji se upotrebljavaju u okviru radnog odnosa.

Pravo davanja na poslugu

Autor ima isključivo pravo da institucijama dostupnim javnosti dozvoli ili zabrani davanje originala ili kopija svog računarskog programa drugome na poslugu na ograničeno vrijeme, bez posredne ili neposredne imovinske koristi. Autor ima pravo na naknadu za davanje na poslugu svojih autorskih djela u obliku bibliotečke građe u institucijama dostupnim javnosti. Ovo se ne odnosi na originale i kopije:

 • bibliotečkog materijala u nacionalnoj, školskim bibliotekama svih stepena i u specijalnim bibliotekama;

 • koji se stavljaju za priručnu upotrebu na licu mjesta u biblioteci ili za poslugu između biblioteka;

 • koji se upotrebljavaju u okviru radnog odnosa.

Pravo javnog izvođenja

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani:

 • recitovanje svog književnog djela javnosti izvođenjem uživo (pravo javnog recitovanja);

 • izvođenje uživo javnosti svog muzičkog djela (pravo javnog muzičkog izvođenja);

 • predstavljanje svog djela javnosti izvođenjem uživo na pozornici (pravo javnog pozorišnog predstavljanja).

Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani saopštavanje javnosti recitacija, izvođenja i predstavljanja, van izvornog prostora i uz pomoć zvučnika, ekrana ili sličnih tehničkih uređaja (pravo javnog prenošenja).

Pravo na drugo javno saopštavanje

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani drugo javno saopštavanje njegovog djela žičnim ili bežičnim sredstvima.

Pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani stavljanje djela na raspolaganje javnosti žičnim ili bežičnim putem, na način koji omogućava licima iz javnosti pristup djelu sa mjesta i u vrijeme koje oni odaberu.

Pravo na preradu djela

Autor ima isključivo pravo da dozvoli ili zabrani pozorišnu adaptaciju, muzičko aranžiranje, prevođenje, promjenu ili drugu preradu djela. Ovo pravo obuhvata i uključivanje autorskog djela u novo djelo u nepromijenjenom obliku.