DRUGA PRAVA

Pravo na pristup djelu

Autor ima pravo da od držaoca zahtijeva pristup originalu ili kopiji djela, ako je to neophodno radi umnožavanja ili prerade djela i ako se time bitno ne ugrožavaju opravdani interesi držaoca. Autor je dužan da pristup djelu ili izlaganje djela izvrši sa što manje neprijatnosti za držaoca o svom trošku i objektivno je odgovoran za štetu na originalu ili kopiji djela.

Pravo na naknadu

Autor ima pravo na dio naknade za zvučno ili vizuelno snimanje ili fotokopiranje svog djela.