Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Danas – 13.03.2019. održana je redovna śednica Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore. U toku śednice donešene su sve važne odluke za uspješan početak funkcionisanja organizacije i određeni su pravci daljeg djelovanja. Članovima organizacije je predočeno da je ORPCG dobila licencu br. 01-298 od strane Zavoda za intelektualnu svojinu na period od 5 godina i time su ostvareni svi preduslovi za početak zaštite prava autora pisanih djela u Crnoj Gori.

Važnost prava autora pisanih djela i njihove zaštite je od ogromnog značaja za društvo i kulturu u cjelini kao i za pripremu Crne Gore za ulazak u EU. Prihvatanje visokih standarda u zaštiti autorskog prava koje propisuje EU će biti i zadatak za našu organizaciju.

Takođe, upoznali smo naše članove i sa zvaničnom web stranicom organizacije www.orpcg.me na kojoj se mogu pronaći svi potrebni podaci.