Open/Close Menu Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore

Računarski programi su prema odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list CG”, br. 37/2011 i 53/2016.) pisana djela, pa shodno tome autori računarskih programa imaju sva prava koja proizilaze iz statusa autora pisanih djela.

Odredbe zakona o računarskim programima ne utiču na prava koja se stiču i ostvaruju na osnovu propisa o patentima, žigovima, nelojalnoj konkurenciji, poslovnoj tajni, zaštiti topografija poluprovodnika i ugovorno pravo na računarskim programima.

Računarski program, je u smislu zakona, pisano autorsko djelo izraženo u svakom obliku, uključujući i projektni materijal za njegovu izradu ako predstavlja individualnu duhovnu tvorevinu. Ideje, principi, postupci i metode koji su osnov za izradu računarskog programa, kao i za njegov interfejs, nijesu obuhvaćeni autorsko pravnom zaštitom.

Smještanje, prikazivanje, djelovanje, prenos ili bilježenje u digitalnom obliku računarskog programa, koje zahtijeva njegovo umnožavanje, u smislu zakona predstavlja isključivo pravo autora na umnožavanje.

Ako je računarski program izrađen u radnom odnosu ili na osnovu ugovora o narudžbini, sva imovinska i druga prava autora na tom programu neograničeno i isključivo pripadaju poslodavcu, odnosno naručiocu, ako ugovorom nije drukčije određeno.